Savivaldybėje posėdžiaus miesto Taryba

Savivaldybėje posėdžiaus miesto Taryba

JP / Panevėžio miesto savivaldybės nuotr.

Ketvirtadienį, kovo 30 d., į Savivaldybės III a. posėdžių salę rinksis miesto Tarybos nariai. Jie svarstys 66 klausimus.

1. Dėl Vaivos Balčėtienės skyrimo Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ direktore (S. Sereikienė).

2. Dėl Irenos Meiduvienės skyrimo Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ direktore (S. Sereikienė).

BIC

3. Dėl Romualdo Grilausko darbo sutarties pakeitimo (S. Sereikienė).

4. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą ir įgaliojimo Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti paskolos sutartį (A. Meškauskienė).

5. Dėl pritarimo projekto „Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui“ įgyvendinimui ir teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo (L. Bareikienė).

6. Dėl pritarimo projekto „A. Jakšto gatvės rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo (L. Bareikienė, A. Aukštakalnis).

7. Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto plėtra“ įgyvendinimui, teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir projekto dalinio finansavimo (L. Bareikienė).

8. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Tarp Baltijos ir Juodosios jūrų: miestai – tarpregioninio bendradarbiavimo variklis“ ir projekto dalinio finansavimo (L. Bareikienė, D. Gurskienė).

9. Dėl Panevėžio miesto bendrojo plano keitimo korektūros ištaisant technines klaidas ir spragas patvirtinimo (S. Matulis).

10. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-408 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ pakeitimo (D. Gasiūnienė).

11. Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2007 m. liepos 3 d. koncesijos sutarties projektui (J. Leipus).

12. Dėl atstovo į UAB „Panevėžio laisvoji ekonominė zona“ valdybą skyrimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. 1-286 pripažinimo netekusiu galios (D. Pilkauskienė).

13. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Trojana“ barui, MB „Audota“ alaus barui, K. Kareniausko įmonės barui (V. Normantienė).

14. Dėl Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršrutais tarifų dydžių nustatymo ir įvertinimo metodikos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-180, pakeitimo (R. Servienė, I. Urbonavičienė).

15. Dėl Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 1-12-4 pakeitimo (R. Servienė, I. Urbonavičienė).

16. Dėl Savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 12-5 ir 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-350 pripažinimo netekusiais galios (D. Svirelienė).

17. Dėl Savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (R. M. Račkauskas).

18. Dėl pritarimo Savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo 2016 metų ataskaitai (R. M. Račkauskas).

19. Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) 2016 metų veiklos ataskaitai (L. Skeirytė).

20. Dėl pritarimo Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai (T. Jukna, A. Sarapienė).

21. Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės 2016–2018 metų veiklos plano, socialinės ir ekonominės plėtros programų įgyvendinimo 2016 metais ataskaitai (A. Puodžiūnienė).

22. Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai (G. Kuzmienė).

23. Dėl Savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo veiklos nuostatų patvirtinimo (I. Kisielė).

24. Dėl Vietinės rinkliavos už komercinius renginius nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-331, pakeitimo (L. Krasauskienė).

25. Dėl Lėlių vežimo teatro (kodas 1901782373) ir kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų (kodas 193278297) teikiamų mokamų paslaugų kainoraščių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-436, pakeitimo (L. Krasauskienė).

26. Dėl leidimo Savivaldybės viešajai bibliotekai pirkti lengvąjį automobilį (L. Krasauskienė).

27. Dėl pritarimo kultūros ir meno įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitoms (L. Krasauskienė).

28. Dėl Lietuvos olimpinės dienos Panevėžio mieste organizavimo ir finansavimo (J. Jasiukaitis).

29. Dėl pritarimo Panevėžio futbolo akademijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai (J. Jasiukaitis).

30. Dėl pritarimo Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai (J. Jasiukaitis).

31. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo (L. Matuzevičienė).

32. Dėl Panevėžio „Minties“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-17-16 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (V. Jankauskienė).

33. Dėl Skaistakalnio pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo, Beržų progimnazijos nuostatų patvirtinimo, pavedimo Skaistakalnio pagrindinės mokyklos direktoriui ir Savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. 1-32-29 1.9 papunkčio pripažinimo netekusiu galios (V. Jankauskienė).

34. Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo (Z. Satkauskienė).

35. Dėl švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų, specialiojo ugdymo centro transporto paslaugos teikimo užmiestyje įkainio patvirtinimo ir maksimalaus atstumo nustatymo (V. Taučius).

36. Dėl pritarimo Panevėžio švietimo įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitoms (E. Kuchalskis, Z. Satkauskienė, V. Taučius).

37. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Panevėžio miesto gyventojams teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-68, pakeitimo (R. Ragėnienė).

38. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-11 pripažinimo netekusiu galios (R. Ragėnienė).

39. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės vaikų globos sistemos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-200, pakeitimo (R. Juodviršienė).

40. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (R. Juodviršienė).

41. Dėl Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globėjo (rūpintojo) šeimoje organizavimo ir išmokų už vaiko globą (rūpybą) mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (R. Urbonavičienė).

42. Dėl pritarimo socialinės paskirties įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitoms (R. Urbonavičienė).

43. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo (D. Lauruškienė).

44. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (M. Burba).

45. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo (M. Burba).

46. Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-84, pakeitimo (R. Rimšienė).

47. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-244, pakeitimo (R. Rimšienė).

48. Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (R. Rimšienė).

49. Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (R. Rimšienė).

50. Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (R. Rimšienė).

51. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (R. Rimšienė).

52. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-404 „Dėl leidimo kūno kultūros ir sporto centrui perduoti ilgalaikį turtą Senvagės progimnazijai“ 1 punkto ir priedo pakeitimo (J. Petrauskė).

53. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-27 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Panevėžio miesto savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo (J. Petrauskė).

54. Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-447, papildymo (J. Petrauskė).

55. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šv. Zitos g. 18-1, perdavimo Savivaldybės administracijai (J. Petrauskė).

56. Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą (Sietyno g. 5b, Panevėžys) Savivaldybės nuosavybėn (A. Dragūnas).

57. Dėl patalpų (Savanorių a. 12) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio filialui (A. Dragūnas).

58. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-324 1 punkto pakeitimo (A. Dragūnas).

59. Dėl V. Montvilos gatvės pavadinimo pakeitimo (R. Tatorytė).

60. Dėl pritarimo daikto išlaikymo ir priežiūros sutarties sudarymui (S. Matulis, R. Pocienė).

61. Dėl prašymo perduoti Panevėžio miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimo Savivaldybės administracijai suteikimo (V. Baublienė).

62. Dėl prašymo Panevėžio miesto savivaldybei perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimo Savivaldybės administracijai suteikimo (V. Baublienė).

63. Dėl prašymo Panevėžio miesto savivaldybei perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus, suplanuotus pagal Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialųjį planą, ir įgaliojimo Savivaldybės administracijai suteikimo (V. Baublienė).

64. Dėl Panevėžio miesto savivaldybei perduodamų neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypų ir įgaliojimo Savivaldybės administracijai suteikimo (V. Baublienė).

65. Dėl prašymo paimti žemės sklypą ir sklype esančius statinius visuomenės poreikiams, įgaliojimų Savivaldybės administracijai (V. Baublienė).

66. Dėl sutikimo tiesti inžinerinius tinklus ir įgaliojimo suteikimo (V. Baublienė).

Posėdis bus transliuojamas tiesiogiai www.panevezys.lt ir naujienų portale JP.

AIK

Apollo

Tevyne

Kraujo labaratorija

KTU

Basakojis

NĖRA KOMENTARŲ

Atsakyti

JP.LT už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.LT pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.