3.6 C
Panevėžys
Ketvirtadienis, 19 gegužės, 2022

Lietuvos moksleivių sąjunga inicijavo programą „Laikas jausti“

AutoriusJPFotoRIMVYDAS ANČEREVIČIUS, LMS
Lietuvos moksleivių sąjunga inicijavo programą „Laikas jausti“.

Vykdydama įvairias programas, Lietuvos moksleivių sąjunga skatina moksleivius reaguoti į jiems aktualias problemas, domėtis ir diskutuoti svarbiomis temomis bei drauge kurti reikšmingus pokyčius, tad būtent šiems ir kitiems mokslo metams Lietuvos moksleivių sąjunga inicijavo programą „Laikas jausti“. Jos tikslas skirti dėmesį ir diskutuoti emocinės sveikatos tema, siekiant atkreipti visuomenės, o ypač Lietuvos mokyklų bendruomenių dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktualizavimą. 

Lietuvos moksleivių sąjunga – jaunimo nevyriausybinė organizacija, aktyviai veikianti visoje Lietuvoje jau daugiau nei dvidešimt penkerius metus, kurios tikslas atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis įstaigomis, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai ir kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

Galų gale atėjo laikas jausti

Kaip teigia LMS Panevėžio padalinio pirmininkas Rokas Urbonas, „pastarieji metai Lietuvos moksleiviams buvo kupini iššūkių: pandeminė situacija, nuotolinis ugdymas, sumažėję socialiniai įgūdžiai, deja, padažnėjusios ir su psichine sveikata susijusios ligos. Pastebima, jog net ir grįžimas į ugdymo įstaigas neigiamai koreliuoja su moksleivių psichikos sveikatos būkle, juk nuotolinis mokymas(is) suformavo įpročius, kuriuos pakeisti tampa problematiška. Atėjo laikas imtis iniciatyvos ir drąsiai diskutuoti su psichosocialine aplinka mokyklose susijusiomis temomis, pastebėti problemas ir aktyviai jas spręsti“.

„Programos „Laikas jausti“ tikslas vykdant įvairaus pobūdžio veiklas, informuoti bendrojo lavinimo įstaigose besimokančius moksleivius apie emocinio raštingumo, psichinės sveikatos temas, skatinti mokyklų bendruomenes atkreipti dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktyviai prisidėti prie jos kūrimo“, – sako LMS Panevėžio MSIC pirmininkas.

Skatins diskutuoti ir veikti

Vaikinas tikina, jog vykdant programą „Laikas jausti“ kiekvieno padalinio savanoriai sieks skatinti mokyklų mokinių savivaldų narius vykdyti įvairias su programos tikslais ir uždaviniais susijusias veiklas.

„Siekiant programos tikslų, kas mėnesį vyksiančiuose LMS Vadovų klubuose moksleiviai bus kviečiami diskutuoti programos temų klausimais, nagrinėti ir dalintis savo patirtimi, turimomis žiniomis. Keičiantis programos temoms, „Laikas jausti“ ambasadoriai bei LMS narės – mokinių savivaldos – gaus virtualius naujienlaiškius, kuriuose ras naudingos informacijos, skirtingų temų misiją ir iššūkius. Prie programos įgyvendinimo prisidės ir programos koordinatoriai – LMS padalinių savanoriai. Jie bendradarbiaudami su įvairių sričių specialistais, inicijuos įvairaus pobūdžio veiklas skirtinguose Lietuvos regionuose, kuriomis vis dažniau paminės ir dėmesį skirs programos tiksluose numatytų temų analizavimui, problemų sprendimui. Žinoma, visapusiškai padės regiono ambasadoriams vykdyti naujienlaiškiuose nurodytas veiklas, pateikti galimus problemų sprendimų būdus“, – pasakoja R. Urbonas.

„Pradėjus vykdyti programą dalis mokyklų bei miestų jau spėjo įgyvendinti pirmuosius, su gruodžio – sausio mėnesių tema „Psichinė sveikata“ susijusius, renginius, diskusijas, pokalbius su specialistais. LMS Panevėžio padalinys inicijavo diskusiją „Pozityvus mąstymas – raktas į sėkmę“, kurioje dalyvavo daugiau nei trisdešimt jaunų žmonių. Diskusijos metu lektorė Gintarė Razulevičiūtė kalbėjo apie konfliktų tipus ir jų sprendimo būdus. Su dalyviais buvo diskutajama apie emocinį stresą, apie baimes ir apie tai, kad privalu dalintis savo emocijomis, neužgniaužti jų viduje, kad nebūtų prisišaukiama kokia nors liga. Buvo kalbama apie būtinybę mąstyti pozityviai, reikiamybę turėti teigiamą požiūrį į gyvenimą. Dalyviai liko patenkinti gautomis žiniomis bei patarimais“, – įvykusios diskusijos įžvalgomis dalinasi moksleivių lyderis R. Urbonas.

R. Urbonas.

Dėmesį skirti tikrai būtina

Kaip teigia Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo tarybos narys Ignas Janeliūnas, „be galo džiugu, jog Lietuvos moksleivių sąjunga priima aktualius sprendimus, atspindinčius moksleivių nuomonę, ir inicijuoja naują programą „Laikas jausti“. Emocinė sveikata, savo emocijų pažinimas, gebėjimas su jomis susigyventi ir jas suprasti, atsakymų į turimus klausimus paieška bei nuolatinė refleksija apie jausmus ir patirtus išgyvenimus yra ir tikrai turėtų būti svarbi kiekvieno jauno žmogaus kasdienybės dalis“.

„Kalbant apie pačią emocinę sveikatą ir su ja susijusias diskusijas, galima paminėti, jog ši tema aktyviai liesta buvo dar praėjusiais metais. Tiek Švietimo tarybos nariai, tiek Jaunimo reikalų tarybos atstovai turėjo galimybę susipažinti su LMS Panevėžio MSIC organizacijos pavasarį pateikta rezoliucija dėl emocinės gerovės stiprinimo Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenėse. Rezoliucijoje aprašoma problematika ir jos sprendimo būdai yra glaudžiai susiję su ypač dabar Lietuvos moksleivių sąjungos akcentuojama emocine sveikata, emocine gerove, mokyklų mikroklimatu bei psichologine pagalba ir jos teikimu“, – sako Švietimo tarybos narys I. Janeliūnas.

„Puikiai pamenu pačioje praėjusių mokslo metų pabaigoje įvykusį penkiašalį tarpinstitucinį susitikimą ir diskusiją tarp LMS Panevėžio MSIC, Panevėžio pedagoginės – psichologinės tarnybos, Jaunimo reikalų tarybos, Visuomenės sveikatos biuro ir Švietimo skyriaus atstovų. Nors susitikimo metu netrūko aštrių diskusijų ir pasisakymų tiek iš moksleivių, jaunimo, tiek ir iš institucijų atstovų pusės, deja, itin konkrečių ir abi puses tenkinančių sprendimų priimta nebuvo. Tad atsižvelgiant į esamą situaciją, jog virusas ir pandemija niekur toli nepabėgo ir moksleiviai vis dar patiria sunkumų, būtų labai sveikintina ir pagirtina, jei LMS Panevėžio MSIC komanda tęstų tolimesnių diskusijų emocinės sveikatos tema kėlimą ir argumentuotai gintų savo ir daugumos moksleivių nuomonę, ką darė kokybiškai bei sėkmingai ir iki šiol“, – nesustoti siūlyti ir ieškoti kompromisų ragina I. Janeliūnas.

„Švietimo taryba savo ruožtu yra tikrai suinteresuota ir linkusi prisidėti bei analizuoti aktyvių moksleivių išsakomus lūkesčius, taip pat į juos atsižvelgiant teikti savo pasiūlymus mokyklų direktoriams, savivaldybės institucijoms dėl emocinės gerovės skatinimo mokyklų bendruomenėse, galimo prisidėjimo prie esamos problematikos sprendimo“, – kalba buvęs LMS Panevėžio MSIC vadovas I. Janeliūnas.

I. Janeliūnas.

Programos tikslai atsispindės patvirtintuose planuose

Tiek LMS Panevėžio MSIC pirmininkas Rokas, tiek Švietimo tarybos narys Ignas džiaugiasi, kad dalis rezoliucijoje pateiktų siūlymų buvo sėkmingai įtraukti į dar gruodžio mėnesį miesto tarybos posėdžio metu patvirtintą Jaunimo problemų sprendimo Panevėžio miesto savivaldybėje 2022-2028 metų planą ir Jaunimo problemų sprendimo Panevėžio miesto savivaldybėje 2022-2024 metų priemonių planą, prie kurių rengimo patiems vaikinams teko nemažai prisidėti.

„Smagu, kad bendradarbiaujant su kitomis jaunimo nevyriausybinėmis organizacijos, jaunimui atstovaujančiomis struktūromis bei savivaldybe visi matome bendras problemas ir diskutuojame apie potencialias galimybes ir priemones toms problemoms spręsti. Būtent dėl vykdomo nuolatinio bendravimo į planus buvo įtraukti šie uždaviniai: stiprinti geros savijautos programą bendrojo ugdymo įstaigose, taip pat iki galo užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą mokyklose. Svarbu paminėti ir tai, kad nuolat Švietimo skyriaus bus rengiamos bei atnaujinamos rekomendacijos dėl emocinio intelekto ugdymo programos integravimo, taikant neformalius bei patirtinius ugdymo metodus ugdymo įstaigose, didinamas tarpinstitucinių susitikimų skaičius, paskaitų ir renginių skaičius mokiniams emocinės sveikatos temomis“, – teigiamai įtrauktus uždavinius vertina moksleivių lyderis Rokas.

„Nepaisant to, kad Jaunimo reikalų taryba dar praėjusių metų eigoje inicijavo siūlymą Panevėžio miesto savivaldybės tarybai dėl dviejų papildomų etatų, skirtų psichologo ir projektų vadovo pareigybėms, suteikimo atvirame jaunimo centre dirbantiems darbuotojams, prašymas buvo patenkintas tik iš dalies. Tarybos sprendimu buvo skirtas vienas etatas, kurį, kaip paaiškėjo vėliau, atviro jaunimo centro komanda sėkmingai panaudojo – kolektyvą papildė už projektinę veiklą atsakinga jaunimo darbuotoja. Tačiau po šio sulaukto rezultato vis dar išliko poreikis tiek iš atviro jaunimo centro komandos, tiek ir iš pačių jaunimo atstovų centre atsirasti ir dirbti kvalifikuotam psichologui. Tad šis tikslas, kaip dar viena priemonė, itin aktuali emocinės sveikatos gerinimui ir psichologinės pagalbos suteikimui, taip pat buvo įtraukta į planus“, – neslepia prie tuometinių siūlymų inicijavimo ir teikimo prisidėjęs Ignas.

Pokytis kuriamas pradedant nuo savęs

LMS Panevėžio MSIC pirmininkas tiki, jog organizacija yra pasiruošusi ne tik pati teikti tolimesnius siūlymus, bet ir inicijuoti diskusijas ir paskaitas su žinomais lektoriais visiems moksleiviams.

„Žinoma, diskutuoti ir atstovauti yra svarbu, bet racionalu būtų ir tai, kad tie, kurie diskutuoja ar atstovauja vienoms ar kitoms interesų pusėms, patys vykdytų šviečiamąją veiklą emocinės sveikatos tema. Būtent tą daryti ir esame pasirengę kartu su LMS Panevėžio MSIC komanda bei mokyklų mokinių savivaldų atstovais. Po įvykusios pirmosios diskusijos pozityvaus mąstymo tema, jau kuriame naujus planus sekančiam, programos „Laikas jausti“ tikslams atliepiančiam, renginiui. Tikime, kad patys inicijuodami norimas veiklas galime kurti tą pokytį, kurio tikisi visa miesto ar net regiono moksleivių bendruomenė“, – pozityvias mintis išsako LMS Panevėžio MSIC pirmininkas Rokas Urbonas.

Patvirtintus Jaunimo problemų sprendimo Panevėžio miesto savivaldybėje 2022-2028 metų ir Jaunimo problemų sprendimo Panevėžio miesto savivaldybėje 2022-2024 metų priemonių planus galite rasti čia.

LMS Panevėžio MSIC rezoliuciją dėl emocinės gerovės stiprinimo Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose galite rasti čia.


Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Panevėžyje paskirstytos lėšos vaikų ir jaunimo meno bei tautinio meno kolektyvų veiklos programoms

confident-noyce

Panevėžio jaunimas kviečiamas vasaros atostogas praleisti turiningai

confident-noyce

Panevėžyje paskirstytos lėšos jaunimo projektams ir veiklos programoms

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau