11.1 C
Panevėžys
Ketvirtadienis, 5 spalio, 2023

A. Syso pasiūlymas dėl sotesnio pensininkų gyvenimo nesulaukė Seimo palaikymo

AutoriusJadvyga Bieliavska (ELTA)Fotobns
A. Sysas.

Seimas po pateikimo  nepritarė  parlamentaro socialdemokrato Algirdo Syso siūlymui nuo 2024 m. sausio 1 d. nutraukti II pensijų pakopos finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų.

Praėjusį ketvirtadienį už tai numatančias  Pensijų kaupimo įstatymo pataisas po pateikimo už  balsavo  35 Seimo nariai, prieš – 21, su­si­lai­kė 51. Projektas nebuvo „palaidotas“,  jis grą­žin­tas iniciatoriui tobulinti.

Anot A. Syso, Pensijų kaupimo įstatymo tiks­las bu­vo už­tik­rin­ti prie­dą prie so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos. “Rengiant šį įstatymą siekėme, kad vi­si Lie­tu­vos pen­si­nin­kai jaus­tų­si ge­riau ir, gau­da­mi ne­di­de­lę so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją, ga­lė­tų už­si­tep­ti ar ką nors už­si­dė­ti ant su­muš­ti­nio rim­čiau iš II pen­si­jų pa­ko­pos. Ir, pra­ėjus 18 me­tų, ką mes ma­to­me? (…) Ste­buk­las ne­įvy­ko. Tos prie­mo­kos yra juo­kin­gai ma­žos. Maž­daug 10 proc., jei­gu im­tu­me vi­dur­kį, vi­du­ti­nės pen­si­jos“,- iš Seimo tribūnos sakė A. Sysas.

Jo duomenimis, anuiteto vidurkis 2022 m. yra apie 65 eurai, periodinės išmokos – 25 eurai per mėnesį.

Pasak A. Syso, iš biudžeto 2023 metams pensijų įmokoms skirta 225 mln.eurų, o kitais metais, jo nuomone, jau tu­rė­tų bū­ti 270 mln..

„Vals­ty­bė tik­rai ga­lė­tų pa­nau­do­ti šias lėšas kur kas nau­din­giau – ar­ba tiems pa­tiems pen­si­nin­kams, ar­ba ki­toms so­cia­li­nėms gru­pėms, ku­rioms la­biau­siai rei­kia. Vis dėl­to II pen­si­jų pa­ko­pa yra sa­va­ran­kiš­kas drau­di­mas, sa­va­ran­kiš­kai ir da­ly­vau­ki­me, o ne do­tuo­ki­me ir per do­ta­ci­jas aiš­kin­ki­me, kaip ge­rai dir­ba­me“,- sakė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys A. Sysas.

Parlamentarui nepatinka, kad vi­si mo­kes­čių mo­kė­to­jai re­mia tik ne­di­de­lę gru­pę žmonių. „No­rė­čiau pri­min­ti, kad Lie­tu­vo­je dar­bin­go am­žiaus žmo­nių yra apie 2 mln. 400 tūkst. Surenkame vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų  pi­ni­gus ir re­mia­me tik apie 500 tūkst. Ne­ma­tau čia nei jo­kio so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo, nei lo­gi­kos, nei nau­dos. To­kio mo­de­lio ki­to­s ša­lys jau at­si­sa­kė“,- sakė jis.

Parlamentarė Monika Ošmianskienė pastebėjo, kad II pa­ko­pa yra vie­nas iš bū­dų vals­ty­bei ga­ran­tuo­ti di­des­nę pen­si­ją se­nat­vė­je. „Nors žmo­nės iš­gy­ve­no ir iš „Sod­ros“ pen­si­jų, bet vi­sa­da tru­pu­tį pa­vy­džiai žiū­rė­jo į Va­ka­rus, į tas ša­lis, ku­rios tu­rė­jo II pa­ko­pą. Ar jūs siū­lo­te lik­ti tie­siog prie „Sod­ros“ pen­si­jos ir bū­ti vi­siems vie­no­dai varg­šams, ir vi­siems vie­no­dai kar­tu ba­dau­ti ar vis dėl­to ieš­ko­ti kaž­ko­kių bū­dų: dirb­ti, už­si­dirb­ti, pri­si­dė­ti ir kaup­ti?“,- projekto autoriaus teiravosi M. Ošmianskienė.

A.Syso nuomone, vals­ty­bės pa­rei­ga pir­miau­sia stip­rin­ti ir nu­kreip­ti lė­šas į Vals­ty­bi­nį so­cia­li­nio drau­di­mo fon­dą. „Ko­dėl vals­ty­bė tu­ri at­sa­ky­ti už II pen­si­jų pa­ko­pos veik­lą? Vals­ty­bė tu­ri at­sa­ky­ti už vals­ty­bi­nę so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją, ji ne­pri­va­lo atsakyti už II pen­si­jų pa­ko­pą ar­ba už III – sa­va­no­riš­ką drau­di­mą“,- tvirtino A. Sysas.

Anot jo, mes „kaž­kaip už­si­cik­li­no­me, kad tik II pen­si­jų pa­ko­pa pa­da­rys mū­sų gy­ve­ni­mą so­tes­nį“.

Seimo narys Artūras Skardžius pastebėjo, kad vals­ty­bė in­ves­tuo­ja pi­ni­gus į antrą pensijų pakopą, o at­sa­ko­my­bės ir kon­tro­lės jo­kios nė­ra. „Ar jie blo­gai dir­ba, ar ge­rai dir­ba, vis tiek pa­si­i­ma ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį ir in­ves­tuo­ja ten, kur no­ri. Ar ne čia yra pro­ble­ma?“,- svarstė jis.

Seimo narys Kęstutis Vilkauskas pensijų fondus lygino su orų prognoze. „Da­bar II pa­ko­pos pen­si­jų fon­dus ga­liu pa­ly­gin­ti su orų prog­no­ze: žiū­ri ir lau­ki, ar čia tas slė­gis kris, ar ne­kris. Aš tik­rai ma­nau, kad tu­rė­tu­me va­do­vau­tis ra­cio­na­liu pro­tu ir ga­lų ga­le pri­im­ti tą spren­di­mą, ku­ris yra tin­ka­mas mū­sų Lie­tu­vos žmo­nėms, gau­nan­tiems pen­si­jas,“- sakė jis.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Justas Džiugelis at­kreipė dė­me­sį, kad opo­zi­ci­ja dėl pensijų fondų krei­pė­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą (KT). „Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ėmė svars­ty­ti ši­tą krei­pi­mą­si ir, man at­ro­do, nė­ra nuo­sek­lu kel­ti klau­si­mus dėl pen­si­jų pa­ko­pų, kol Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas dar ne­pri­ėmė spren­di­mo ir ne­pa­sa­kė sa­vo ver­dik­to. (…) Nie­kas taip ne­de­val­vuo­ja pa­čios pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mos kaip 25 kar­tą ban­dy­mas ją keis­ti“,- sakė J. Džiugelis.

Parlamentaras siūlė sulaukti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo atsakymo ir tada parlamente grįžti prie pla­tes­nės dis­ku­si­jos dėl pen­si­jų sis­te­mos to­bu­li­ni­mo.


Palikti komentarą

* JP.lt už komentarų turinį neatsako. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. JP.lt pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. JP.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Prezidentas siūlo numatyti galimybę iš pensijų fondų pasiimti dalį lėšų

confident-noyce

Vidutinė antros pakopos pensijų fondų grąža Lietuvoje šiemet siekė 8,7 proc.

confident-noyce

Seimas atmetė siūlymą senjorams mokėti 13-ąją pensiją

confident-noyce

Naujausi straipsniai

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikti Skaityti daugiau